Äriplaani kirjutamine võib tunduda kaelamurdva kohtususena, kuid enam mitte. Mallid.ee lehelt on nüüd võimalik alla laadida just sinu valdkonna äriplaaninäidis. Kui aga soovid ikkagi ise pusida äriplaani erinevaid peatükke, siis anname sulle mõned juhised.

Kõik äriplaani osad on olulised, ent soovitame pöörata erilist tähelepanu „ Meeskond ja juhtimine “ peatükile. Miks? Sest nii EASi kui ka RTK hindajad pööravad esmalt tähelepanu omanike, juhatuse ja meeskonna võimekusele äriplaani ellu viia. Hinnatakse meeskonna pädevust, kogemusi ning terviklikkust. Peatüki olulisusele viitab ka EASi äriplaani põhi, kus meeskonda kirjeldav peatükk on esimeste seas.

Ilmselt tekib nüüd küsimus, kuidas võiks üks hea meeskonda kirjeldav peatükk välja näha?

Nagu enamik plaanikirjutajaid õpetavad, peab peatükk kirjeldama meeskonna tööjaotust, rolle ja vastutusalasid, aga ka tooma välja hariduse, kompetentsid, valdkondliku kogemuse ja tööjõuvajaduse. Plusspunkte hindajate silmis saab see äriplaan, kus ettevõtte juhil on olemas juhtimisalane ja meeskonnal valdkondlik kogemus. Kusjuures juhtimisalane kogemus ei pea olema ilmtingimata ettevõtte, vaid võib olla ka osakonna või meeskonna juhtimise kogemus. Usku meeskonda suurendab vastav hariduslik taust ja läbitud koolitused.

Hea küll, sain aru, aga kuidas peaks ikkagi peatükk välja nägema?

See on väga hea küsimus. Anname sulle lihtsad ja universaalsed juhised.

 1. Jaga peatükk „ Meeskond ja juhtimine “ alapeatükkideks „Juhtimine“ ja „Meeskond“.
 2. Alusta juhtimise peatüki kirjutamisega.
 3. Kirjuta kõigepealt lühike lõik sellest, kes on ettevõtte juht/juhid. Selgita nende rolle, ülesandeid ja tööjaotust.
 4. Nüüd kirjuta pikem lõik (u pool A4) ettevõtte juhi hariduslikust taustast, läbitud koolitustest ja tööalasest kogemustest. Luuletada ei ole vaja, kirjuta CV põhjal, kuid pea silmas, et fookuses on need kogemused, mis toetavad äriplaani ellu viimist.
 5. Kui on mitu juhti, siis nüüd kirjelda sarnaselt eelmisele teise juhi CV lahti, pidades silmas valdkondlikku kogemust.
 6. Lisa lõppu lause, mis kinnitab, et juhid on pädevad äriplaanis kirjeldatud ideed ellu viima. See võib olla midagi sellist: „Kõik juhid panustavad ettevõtte arendamissesse põhjalike valdkondlike teadmistega ning moodustavad ühiselt tugeva ja professionaalse meeskonna.“
 7. Lisa alapealkiri „Meeskond“.
 8. Siin tuleb kirjeldada, kes on meeskonnaliikmed, milline on nende senine töökogemus ja mida hakkavad nad ettevõttes tegema. Kasuta sarnast loogikat nagu juhtide kirjeldamisel.
 9. Kui töötajaid veel ei ole olemas, siis tuleb kirjeldada, keda, millisele positsioonile otsitakse ja mis kandidaadi puhul on oluline. Teisisõnu kirjeldatakse, milline on tööjõuvajadus.
 10. Lisa alapealkiri „Töötasu ja motiveerimine“.
 11. Kirjelda, millist töötasu hakatakse töötajatele pakkuma, milline on palgaloogika ning too töötasu välja konkreetsete numbritena ja tööandja kuluna.
 12. Selgita, kuidas tagatakse töötajate motiveeritus.

NB! Ei tohi unustada, et äriplaanis tuuakse välja vaid oluline informatsioon, toetav materjal pannakse lisadena kaasa, näiteks CVd.

Kui nüüd ikkagi tundub peatüki „Meeskond ja juhtimine“ kirjutamine keeruline, siis lae alla näidisäriplaan ja unusta oma mured. Seal on kõik juba kirjas.